RODO

Manhattan Academy sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (mazowieckie), KRS 0000714039, REGON 369300383, NIP 527283488 informuje:

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Manhattan Academy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie.
  2. Informujemy, że nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: – związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, – udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: – niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
  6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: – podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, – organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
  8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: – czas obowiązywania umowy, – przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas, – okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
  9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, – żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu.

 

Masz pytania?